ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА LIGHT

Центърът за Интерпретиране на Наследството изгради през последните години партньорство с няколко организации от различни страни в Европа, някои от които в Швейцария.

С един от тях -Институт за Ландшафт и Отворени Пространства към Университета за Приложни Науки в Раперсвил, Швейцария, работим по проект „Светлина Върху Наследството – Местна Инициатива за Бъдещето на Наследството“ (L.I.G.H.T. – Local Initiative for Guiding Heritage for Tomorrow). Работното заглавие е “Светлина върху наследството на Белоградчик“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария, чрез Фонд за Партньорство и ЕкспертнаПомощ.

Нашият партньор, Институтът за ландшафт и околно пространство към Университета за Приложни Науки, Раперсвил, Швейцария, работи в сферата на природния туризъм и парковете, и за постигане на практически резултати в интерфейса „туризъм – ландшафтно развитие – опазване на околната среда“, чрез прилагане на методологии за разработване на туристически приложения и продукти.

Целта на съвместния проект е качествено интерпретиране на културното и природно наследство, за разработване на качествени брандирани продукти и услуги, за генериране на предприемачество, и за постигане на икономически резултати за местната общност.

Чрез проекта, въвеждаме иновативна концепция за интерпретиране на наследството и ангажирането му за развитие, в хармония с възможна ЮНЕСКО перспектива на изключително богатото и разнообразно наследство на Белоградчик.

Хората пазят представите и разбирането си за културното и природно наследство дълбоко в съзнанието си, но, забързани в ежедневието, и потънали в рутината на ангажиментите си, спорадично се сещат за това, което притежават, като наследено от природата или от миналото. Не се влага необходимият ресурс за активно разработване на идеи – как по-добре да се интерпретира и интегрира наследството за постигане на икономически, познавателен, емоционален и други ефекти.

Една от причините е, че не знаем достатъчно за това, как да интерпретираме наследството, за да го мобилизираме да работи в собствен и публичен интерес.

Посетителите и туристите, от своя страна, очакват автентично преживяване и възможност да чуят нови и непознати истории, свързани с дестинацията и територията. За да отговорим на това очакване, са необходими специфични умения за качествено интерпретиране на наследството.

В рамките на проекта, ще трансферираме знания за изграждане на умения (капацитет) в тази посока в община Белоградчик. За да постигнем единомислие за ценността и единодействие в опазването, и използването на наследството. За да допринесем за изграждане на идентичност/себеусещане за принадлежност и интегритет. Да научим, как да се обединяваме, за да имаме резултати. Да рестартираме традициите и да пазим знанието за миналото живо.

Адресираме, също: а) Базисни концепции, свързани с процедурите за номинации на ЮНЕСКО и бъдещето на Белоградчик; целта е запознаване с необходимостта от интегриране на концепциите на ЮНЕСКО в управлението на откритото пространство на Белоградчик (скалите) и културното наследство на района. б) Швейцарските ни колеги от университета в Раперсвил предават знания и опит за управлението на Белоградчик като дестинация на културно и природно наследство; за мобилизирането му чрез туристическия потенциал; за разбирането на наследството и интерпретирането му като добавена стойност на културните продукти и услуги; за интегриране на културното и природно наследство, отразяващо идентичността на обектите и създаване на представа (имидж), отговаряща на интереса на посетителите. в)за предприемачество, свързано с наследството. Г) за прилагане на стандарти за качество в интерпретирането на наследството;

Чрез взаимно допълващи се и взаимно обусловени дейности въвеждаме методи за създаване на автентични преживявания,за постигане на разнообразие за посетителите, и туристите.

На няколко срещи с обществеността на Белоградчик обсъдихме бъдещетои какво можем да правим заедно, включително посоката „ЮНЕСКО“. Стремежът бе да чуем мнения и идеи за включване на местните хора, за да постигнем повече.

Защо Белоградчик? Защото градът притежава благоприятен потенциал за разработване и реализиране на логическата верига:

Качествено интерпретиране на наследството – качествени брандирани продукти – бизнеси, базирани върху тези продукти – икономически резултат за местната общност.

НАШИТЕ НАМЕРЕНИЯ

Да предизвикаме растящ, мотивиран посетителски интерес от страната и чужбина, чрез работещо решение, в дългосрочна перспектива, чрез качествено интерпретиране на природното и културно наследство.

– Да мотивираме устойчиво ангажиране на местната общност, за устойчиво използване на природния и културен потенциал, чрез устойчиво предлагане на интегрирани туристически продукти.

Скалите и легендите, Белоградчишките носии, песните, диалектът, занаятите, кулинарното наследство, историята на древните хора от най-далечни времена, устното творчество на днешните хора, обвързани с местния потенциал туристически и спортни дейности – това е нашата посока.

Чрез L.I.G.H.T. ще се постараем да постигнем синергия на усилията на местните хора за общностна полза, за да се върви към намаляване на социалното несъответствие с други територии във и извън България.

Специфични цели на проекта: да се отключи знанието за използване на наследството на Белоградчик; да се разработи негов качествен профил чрез прилагане на стандарти за интерпретиране; постигане на общ език за работа; развитие на човешкият потенциал да интерпретира и използва наследството; включване на младите хора; обмен на опит; постигане на ангажимент за осъществяване на надзор върху наследството; подпомагане на партньорството и общностната политика (на местното общество) по отношение на наследството;

Заедно създаваме интегрирани продукти, които предлагат уникално емоционално преживяване, за да бъдат използвани от жителите на града и посетителите му.

Българският Център възприема знания, опит и практики от Швейцарския партньор, за да адресира физическата, познавателна, и емоционална достъпност на наследството.

Наши целеви групи са младежите и младите хора, публичният и третият сектори (НПО), бизнесът и гражданите на Белоградчик.

Резюме на дейностите по проекта

L.I.G.H.T. въвежда иновативна концепция и модел за интерпретиране на наследството, за дългосрочно използване на ресурсите; включва UNESCO перспективата на Белоградчик и управлението на дестинацията като част от политиките за развитие на града; изгражда мрежа за подпомагане на иновациите в интерпретирането и управлението на наследството; подготвя „Политически документ“ – платформа за постигане на физическа, познавателна и емоционална достъпност на наследството; обучава представители на местната общност в умения за качествено интерпретиране на наследството, за да се отключат негови непознати страни; организира „Манифактура“ – за творческо пресъздаване и изработване на предмети, свързани с местното наследство; публикува брошура за комуникиране на наследството, с фотографии и легенди; разработва концептуална „пътека на наследството“, с интерпретиране на забележителностите в интегритет.

Географският обхват на проекта е територията на община Белоградчик, но валидността му се простира на територията на цялата страна, т.к. прилага общовалидни методи и подходи от авангардни европейски практики. Резултатите на проекта са широко оповестявани, за да се демонстрира как наследството може по нов начин да бъде ценено, интерпретирано, комуникирано и експлоатирано с екологична, икономическа и социална възвръщаемост.

Проектът е част от усилието за изграждане на стандарти в целия ЕС в областта на интерпретирането на наследството, като инкорпорира резултати от участие в друг проект, HeriQ(критерии и стандарти в интерпретиране на наследството). В този смисъл, проектът L.I.G.H.T. е пионер на местно ниво в България и на регионално такова, визирайки съседните страни и централна Европа.

С дейността „Манифактура“, проектът адресира възможности за предприемачество, чрез качествено интерпретиране и комуникиране: от природните забележителности и екосистемите – до колекциите; от изкуството – до традициите и занаятите. По този начин, ценността на материалното/нематериалното, движимо/недвижимо и духовно наследство, става катализатор за ре-генериране и развитие.

Scroll to Top