КОИ СМЕ НИЕ?

Създаването на центъра бе импулсирано от дейността на Европейската Асоциация за Интерпретиране на Наследството „Интерпретиране на Европа” (Interpret Europe), с цел да се промотира каузата за качествено интерпретиране на културното и природно наследство за нуждите на туризма, свързаните индустрии и териториалното развитие. Центърът е член на асоциацията и сътрудничи с колеги от Европа, САЩ, Канада, Тайван и други страни.

Идеята е по-успешно представяне на природното и културно наследство на България, като част от общото европейско наследство и изграждане на единно пространство на повереното ни от предишни поколения и цивилизации. Също – за разработване на съгласувани политики, за взаимно опознаване и признание, изграждане на добри практики и обмен, и др.

ЗА КАКВО СТАВА ДУМА?

Интерпретирането и комуникирането на наследството е наука, вече 15 и повече години, в страни като Франция, Обединеното Кралство, Испания, Италия, Германия, Гърция и др. Със създаването на Центъра, имаме амбицията да се присъединим към усилията на нашите приятели, които са натрупали опит и знания.

Като независима организация, центърът съдейства за обединяване на индивиди, бизнес и институции, които имат отношение към интерпретиране на наследството в България и извън нея. Естествените партньори на центъра са практикуващите интерпретиране и комуникиране на наследството, консултанти, учители, преподаватели, изследователи, туристически организации и бизнеси, имащи пряка или непряка връзка с наследството, дизайнерски и проектантски организации, управляващи паметници на природното и културно наследство, музеи, училища, университети и др.

Центърът подпомага координацията между институциите, бизнеса и неправителствените организации, с цел обединяване на усилията за реализиране на национална, местна и регионална политики, свързани с интерпретирането на наследството, за постигане на устойчиво икономическо развитие в контекста на наследството и за повишаване конкурентоспособността на регионите.”

КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА ЦЕНТЪРА?

Да допринесе за повишаване на професионализма, качеството на интерпретиране на наследството и ползите от това.

Да способства за повишаване на общественото съзнание за значимостта на наследството и подкрепа за опазването и устойчивото му управление.

Да съдейства за повишаване на имиджа на културните и природни паметници чрез качествена интерпретация, както и за привличане на туристически и инвестиционен интерес към териториите. Също – за иницииране на предприемачество, свързано с наследството.

Да подпомага формирането на публично-частни партньорства за осъществяване на проекти, свързани с интерпретирането на наследството.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА НАШИТЕ ЦЕЛИ

  • Активно участие в процесите на формулиране на стратегии и политики, свързани с интерпретиране на наследството
  • Обучение за качествено интерпретиране и комуникиране на наследството
  • Популяризиране, рекламиране и маркетиране
  • Осъществяване на сътрудничество
  • Подпомагане на сътрудничеството между централни и местни институци, бизнеса неправителствените организации, с цел изграждане на устойчиви партньорства
  • Осъществяване на международни контакти и координиране изпълнението на програми
  • Разработване на продукти, свързани с интерпретацията и комуникацията на наследството
  • Консултантска и информационна дейност
  • Разработване на конкретни планове за действие
  • Други, в съответствие с приоритетите и конкретни ситуации
Scroll to Top