КОМУНИКИРАНЕ НА НАСЛЕДСТВОТО

Центърът за Интерпретиране на Наследството (ЦИН) работи в новата за България област: „Интерпретиране и комуникиране на природното и културно наследство”, за по-успешното му представяне, като част от общото европейско богатство, и изграждане на единно пространство на повереното ни от предишни поколения и цивилизации.

Ангажирани сме с промотиране на качественото итерпретиране, светлина върху НАСЛЕДСТВОТО – природно и културно, в България и извън България. Работим за туризма, опазване на биоразнообразието и културното многообразие, за местното и регионално развитие, предприемачеството, свързано с наследството, за социален интегритет и еднопосочност на действията на общностите.

НАШЕТО РАЗБИРАНЕ

Човек пази това, което обича; обича това, което разбира; разбира това, което познава; познава това, за което има знание и което е почувствал със сърцето си.

НАШИТЕ КОРЕНИ

Оставяме обикновеното зад гърба си

Имаме система за това, как да стигнем по-близо до истината за наследството

Подходът ни е: интерпретирането е изкуство, което комбинира много други изкуства, независимо дали става дума за научни, исторически, или архитектурни явления. Търсим и създаваме преживявания чрез качествено интерпретиране, чрез емоция, чрез провокация на ума и мисълта. Занимаваме се със знание за наследството в неговата цялост, с разбулване на същността на феномените. Участваме в разработване на стандарти и критерии за качествено интерпретиране в Европа. Работим с партньори в Германия, Шотландия, Норвегия, Франция, Швейцария, Италия, Гърция, Испания, Сърбия и др.

ЗА КАКВО СТАВА ДУМА?

За изграждане на познавателна и емоционална връзка между посетителите и това, което те могат да открият – на природно, историческо място или музей, в информационните центрове, при предлагане на туристически услуги и атракции, и т.н.

За начин на представяне на наследството, което да събуди любопитството към самостоятелно търсене на ново знание.

Scroll to Top